Σχετικά με το πρόγραμμα

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα AlienPorts χρηματοδοτείται απο τη ΓΓΕΤ και το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών».  Έχει διάρκεια 36 μήνες (Νοέμβριος 2018 – Νοέμβριος 2021) και Προϋπολογισμό 140.000,0 €. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργείων (ΕΛΚΕΘΕ – ΙΘΑΒΒΥΚ) είναι ο Φορέας Υποδοχής.

Το ερευνητικό πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). Το πρώτο πακέτο εργασίας σχετίζεται με την διαχείριση του προγράμματος και την διάχυση των αποτελεσμάτων, το δεύτερο σχετίζεται με την προετοιμασία του συνόλου των δράσεων του προγράμματος καθώς θα εκτελεστεί σε περιοχές που χρειάζεται ειδική άδεια, το τρίτο συνδέεται με την συλλογή δεδομένων από το πεδίο και το τέταρτο περιλαμβάνει την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.   

 

ΠΕ1: Διαχείριση Προγράμματος και διάχυση αποτελεσμάτων

Το ΠΕ καλύπτει τη στρατηγική, οργανωτική και οικονομική διαχείριση του έργου με σκοπό την επίτευξη όλων των στόχων του, την έγκαιρη υποβολή παραδοτέων εντός του καθορισμένου προϋπολογισμού και τέλος, τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας όλων των παραδοτέων. Επιπλέον, σε συνέργεια με το ΠΕ4 θα διαδώσει τα αποτελέσματα του έργου στο ευρύ κοινό μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων, παρουσιάσεων σε συνέδρια / συναντήσεις ενώ θα παραχθεί και το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.

 

ΠΕ2: Προετοιμασία

Αυτό το ΠΕ στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών / δεδομένων από τις λιμενικές αρχές ή άλλες πηγές. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί μια επικοινωνία μεταξύ των λιμενικών αρχών και του προγράμματος. Τα διαθέσιμα δεδομένα (είτε βιολογικά είτε περιβαλλοντικά) θα χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο για την επιλογή των σταθμών δειγματοληψίας σε κάθε λιμένα. Επιπρόσθετα, επιτόπιες παρατηρήσεις με τη χρήση καταδυτικού εξοπλισμού με κάμερες υψηλής ανάλυσης θα πραγματοποιηθούν με σκοπό να εντοπιστούν οι πιο αντιπροσωπευτικές περιοχές σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος.

 

ΠΕ3: Συλλογή δεδομένων πεδίου

Το συγκεκριμένο ΠΕ έχει ως στόχο τη συλλογή δεδομένων πεδίου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: α) βιολογικά και β) περιβαλλοντικά. Για τη συλλογή των βιολογικών δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν οπτικές παρατηρήσεις και παραδοσιακές τεχνικές δειγματοληψίας. Αυτές οι δύο διαφορετικές μεθοδολογίες θα εφαρμοστούν με σκοπό να αποσαφηνιστούν τα οφέλη κάθε μεθόδου.Σε  κάθε λιμάνι θα πραγματοποιηθούν εποχιακές δειγματοληψίες. Παράλληλα με τα βιολογικά δεδομένα, θα δημιουργηθεί το περιβαλλοντικό προφίλ κάθε λιμένα. Αυτό το προφίλ θα συνδέεται με τα βιολογικά δεδομένα ώστε να προσδιορίζεται εάν υπάρχει και σε ποιο βαθμό συσχέτιση μεταξύ βιολογικών δεδομένων και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

 

ΠΕ4: Στατιστική ανάλυση

Το τελευταίο ΠΕ αποτελείται απο τρια μέρη: α) Συγκεντρωση των βιολογικών χαρακτηριστικών των αλλόχθονων και αυτόχθονων ειδών με σκοπό την εύρεση του βαθμού επηρεασμού των λειτουργικών χαρακτηριστικών των αυτόχθονων από τα αλλόχθονα., β) Στατιστική ανάλυση των δεδομένων (που θα προκύψουν απο το ΠΕ3 και την παραγωγή προτύπων κατανομής των ειδών και γ) Δημοσίευση των αποτελεσμάτων τόσο στην βάση δεδομένων όσο και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.   

Comments are closed.