ΠΕ1: Διαχείριση Προγράμματος και διάχυση αποτελεσμάτων

Το ΠΕ καλύπτει τη στρατηγική, οργανωτική και οικονομική διαχείριση του έργου με σκοπό την επίτευξη όλων των στόχων του, την έγκαιρη υποβολή παραδοτέων εντός του καθορισμένου προϋπολογισμού και τέλος, τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας όλων των παραδοτέων.

ΠΕ2: Προετοιμασία

Αυτό το ΠΕ στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών / δεδομένων από τις λιμενικές αρχές ή άλλες πηγές.

ΠΕ3: Συλλογή δεδομένων πεδίου

Το συγκεκριμένο ΠΕ έχει ως στόχο τη συλλογή δεδομένων πεδίου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: α) βιολογικά και β) περιβαλλοντικά.

Αρχική


Σχεδόν 1000 αλλόχθονα είδη έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Μεσόγειο θάλασσα με την πλειοψηφία αυτών να καταγράφεται στην ανατολική Μεσόγειο. Μεταξύ άλλων περιοχών, τα λιμάνια χαρακτηρίζονται ως περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αναφορικά με την εισβολή αλλόχθονων ειδών και αυτό γιατί σε αυτές τις περιοχές ελλιμενίζονται πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά συνέπεια αυξάνονται οι πιθανότητες για τυχαία μεταφορά αλλόχθονων ειδών. Τα λιμάνια και τα αλιευτικά καταφύγια δεν λειτουργούν μόνο σαν πύλες εισόδου αλλά και σαν δεξαμενές για τα αλλόχθονα είδη, καθώς υπάρχει η πιθανότητα δευτερογενής εποίκηση γειτονικών περιοχών. Η ανάπτυξη σημαντικού αριθμού αλιευτικών καταφυγίων τα τελευταία χρόνια, είναι πιθανόν να διευκολύνει την διασπορά των αλλόχθονων ειδών σε περισσότερες περιοχές και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Το πρόγραμμα AlienPort θα καλύψει τα υπάρχον κενά αναφορικά με την ταξινομία, κατανομή, λειτουργικά χαρακτηριστικά και ανταγωνισμό των αλλόχθονων ειδών σε περιοχές λιμανιών δημιουργώντας παράλληλα ένα δίκτυο παρακολούθησης μεταξύ των πιο σημαντικών λιμανιών της Ελλάδος. Το πρόγραμμα αυτό για πρώτη φορά στην Μεσόγειο: α) θα εφαρμόσει ένα κοινό δειγματοληπτικό πρωτόκολλο εστιασμένο στην καταγραφή αλλόχθονων ειδών, β) θα δημιουργηθεί κατάλογος με τα αλλόχθονα είδη που εντοπίζονται σε λιμάνια, γ) θα εξεταστεί, με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, τον ανταγωνισμό των αυτόχθονων και των αλλόχθονων ειδών και δ) θα προταθούν διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα σχετικά με τον περιορισμό των αλλόχθονων είδων. Οι παραπάνω δραστηριότητες θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου ενώ ταυτόχρονα με την χρήση των προτεινόμενων μέτρων θα ελεγχθεί και θα περιοριστεί η κατανομή των αλλόχθονων ειδών στα ενδιαιτήματα των λιμανιών. .

Ερευνητική Ομάδα!

Δρ. Χατζηγεωργίου Γιώργος
 
Δρ. Χατζηγεωργίου Γιώργος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ| Επιστημονικός Υπεύθυνος | Υπέυθυνος ΠΕ 1&4
Σκουραδάκης Γρηγόρης
 
Σκουραδάκης Γρηγόρης
Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ, Παν/ιο Κρήτης | Υπεύθυνος ΠΕ 2
Ανδρουλάκης Δημήτρης
 
Ανδρουλάκης Δημήτρης
Ανδρουλάκης Δημήτρης | Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ, Παν/ιο Πατρών | Υπεύθυνος ΠΕ 3
Δρ. Ντούνας Κωνσταντίνος
 
Δρ. Ντούνας Κωνσταντίνος
Διευθυντής Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ
ΕΛΚΕΘΕ
 
ΕΛΚΕΘΕ
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Δρ. Αρβανιτίδης Χρήστος
 
Δρ. Αρβανιτίδης Χρήστος
Διευθυντής Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ

Σχετικά με το Πρόγραμμά!


Το πρόγραμμα AlienPorts χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ και το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών». Έχει διάρκεια 36 μήνες (Νοέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2021) με συνολικό Προϋπολογισμό 140.000,0 €. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών - Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών είναι ο Φορέας Υποδοχής. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). Το πρώτο πακέτο εργασίας σχετίζεται με την διαχείριση του προγράμματος και την διάχυση των αποτελεσμάτων, το δεύτερο αναφέρεται στην προετοιμασία του προγράμματος, το τρίτο στη συλλογή των δεδομένων και το τέταρτο στην ανάλυση των δεδομένων και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.